Elektrische fietsen

Retourbeleid

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer gebruikssporen zichtbaar zijn, of kilometerstanden niet meer op nul staan, kan het product NIET geretourneerd worden. (Indien anders overeengekomen)
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen is de consument verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van het product dit schriftelijk kenbaar te maken bij bedrijf. Middels het modelformulier in de bijlage.
 5. Wij brengen 39,95 euro administratie kosten in rekening.
 6. Eventuele terugbetaling geschiedt binnen 14-28 dagen.
 7. De eventuele kosten die wij aan  payin3, spraypay, creditcard moeten afstaan worden door berekend aan de klant.
 8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan het bedrijf. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier in de bijlage1. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
 9. Indien consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan het bedrijf heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 10. Retourneren is voor kosten van de consument.
 11. Om te weten naar welk retourneeradres teruggestuurd kan worden dient er contact opgenomen te worden met de klantenservice via whatsapp 085-3038850 of via mail info@roxx.bike.

Artikel 7 – Gevolgen van de herroeping

 
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14-28 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
 3. consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. (Let op via als de consument met de optie Payin3 heeft betaald dient de consument zelf met Payin3 contact op te nemen betreft de terugbetaling)
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door het bedrijf niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 

BIJLAGE 1 – Modelformulier voor herroeping

 
—Aan Roxx.Bike, E-Mail: info@roxx.bike:
 
 
 
—Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 
 
 
—Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 
 
 
—Naam/Namen consument(en)
 
 
 
—Adres consument(en)
 
 
 
—Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
 
—Datum
 
 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is

schrijf je hier in om deel te nemen aan de gelimiteerde pre-order acties

× Hoe kunnen we je helpen?